Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB ® - geokrata i geokomórki

Główna O firmie System Zastosowania Parametry Aprobaty Ankiety projektowe


 Charakterystyka ogólna systemu GEOWEB ®

Komórkowy system ograniczający GEOWEB ® zosta?opracowany i wdrożony do użytku w końcu lat siedemdziesiątych przez Korpus Inżynierski Armii Stanów Zjednoczonych oraz Presto Products Company, Appleton, WI, USA.
Przeznaczeniem systemu jest szeroko pojęta stabilizacja i wzmaznianie gruntów


 Geosiatki komórkowe (geokomórki, geokrata) - sekcje

Podstawowymi elementemi komórkowego systemu ograniczającego GEOWEB ® s?przestrzenne geosiatki komórkowe nazywane także sekcjami GEOWEB ®.
Pojedyncz?sekcj?stanowi zespół kilkudziesięciu odpowiednio teksturowanych i perforowanych taśm polietylenyowych, połączonych seriami głębokich spawów ultradźwiękowych, rozmieszczonych prostopadle do wzdłużnych osi taśm. W pozycji rozłożonej ukłąd połączonych taśm tworzy elastyczn? komórkow? trójwymiarow? struktur?zbliżon?z wyglądu do "plastra miodu", któr?można wypełni?różnymi materiałami zasypowymi.


Realizacja zamówie?
Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., Oddzia?w Krakowie
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków,
tel. (0-12) 632-14-54, (0-12) 632-64-67,
fax. (0-12) 632-65-48, tlx. 321454
kom. +48 602 480 615

Konsultacje Techniczne:
WODEKO ® - Zakład Usług Wiertniczych Geotechnicznych i Inżynierii Środowiska,
ul. Mogilska 71a, 31-545 Kraków,
tel./fax (0-12) 412-81-14,(0-12) 412-63-10
www.wodeko.pl


 Typy i wymiary sekcji

Dwa podstawowe typy to sekcje ze standardowymi komórkami typu GW (wymiary komórek 244 x 203 mm) oraz dużymi komórkami typu GWLC (wymiary komórek 488 x 406 mm). Wymiary sekcji z komórkami GW wynosz?2,44 x 6,10 m, a GWLC 2,44 x 12,20 m. Głębokość komórek (inaczej mówiąc wysokość sekcji) dobierana jest w zależności od przewidywanych obciąże? wytrzymałości podłoża oraz specyfiki danego zastosowania. Głębokość ta może wynosi?50, 75, 100, 150 oraz 200 mm.

Wymiary sekcji GEOWEB<sup> ®</sup>
Rys. 1. Wymiary złożonej i rozłożonej sekcji GEOWEB ®.

 Zastosowanie systemu GEOWEB ®

Komórkowy system ograniczający GEOWEB ® pozwala na użycie pospolitych materiałów wypełniających takich jak gleba, piasek, żwir, pospółka, tłucze?kamienny lub beton w różnorodnych zastosowaniach inżynierskich.
Ze względu na znaczne ulepszanie własności materiałów zamkniętych i ograniczonych wewnątrz komórek, system GEOWEB ® jest stosowany w konstrukcjach:Przenoszenie obciąże? width=500><BR>
	</TD></TR><TR valign=top><TD>
	<SPAN class=petit>Rys. 2. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB<sup> ®</sup> 
	w konstrukcjach przenoszenia obciąże?
	</TD></TR></TABLE>

<IMG src=
Ochrona skarp i zboczy
Rys. 3. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB ® do ochrony skarp i zboczy przed erozj?

Ściany oporowe z gruntu
Rys. 4. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB ® do budowy ścian oporowych z gruntu.

 System GEOWEB ® - elementy składowe

Kompletny system obejmuje sekcje, materiały wypełniające, linki kotwowe, kotwy, zszywki, geotekstylia, biowłókniny, materiały drenażowe, geosiatki wzmacniające oraz geomembrany. Teksturowanie (nadawanie szorstkości ściankom) powoduje wzrost tarcia pomiędzy ściank?i wypełnieniem. replica omega watchJest szczególnie korzystne w przypadku wypełniania systemu materiałami ziarnistymi i betonem. Perforacja ścianek powoduje znaczny wzrost tarcia w przypadku gruboziarnistych materiałów wypełniających przy zapewnieniu bocznego odwodnienia.


 Jakość, odporność i wytrzymałość

Technologia systemu GEOWEB ® umożliwia nowe, inżynierskie podejście do klasycznych metod w rozwiązywaniu problemów stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz fundamentowania budowli. Konstrukcje wykonywane wedding dresses online w tym systemie można znaleźć na całym świecie. Jakość, własności oraz przydatność systemu GEOWEB jest wynikiem wieloletnich prac badawczych i doświadcze?terenowych oraz prawie dwudziestoletniej historii stosowania. Wysoka odporność na oddziaływanie gruntu, zamrażanie i odmrażanie oraz na oddziaływanie substancji chemicznych przy wysokiej wytrzymałości połącze?taśm umożliwiaj?tworzenie konstrukcji o bardzo długim czasie użytkowania.


Powrót na gór?strony

Kontakt i realizacja zamówie?/A>

Ochrona patentowa

Zastrzeżenia prawne

Copyright (c) 2000-2002 DHN Sp. z o.o. PAN