Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń

ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe ochrona brzegów i kanałów


Zabezpieczenie nasypu linii kolejowej na trasie Katowice - Warszawa w miejscowości Chruszczobród k/ Dąbrowy Górniczej

Niestabilne nasypy kolejowe stwarzają znaczne problemy i trudności w utrzymaniu ruchu kolejowego. Prowadzi to zwykle do zmniejszenia prędkości ruchu kolejowego lub w skrajnych sytuacjach do wyłączania z ruchu niebezpiecznych odcinków. Komórkowy system GEOWEB stosowany jest od kilkunastu lat w kolejnictwie do ulepszania gruntów, wzmacniania podtorzy i nasypów pokryciami ochronnymi lub ścianami oporowymi.

Po okresie intensywnych opadów deszczu w 1997 roku zaobserwowano odkształcenia skarpy i korony nasypu toru nr 3 towarowej linii kolejowej Katowice-Warszawa w miejscowości Chruszczobród (285.2 - 285.26 km). Deformacje toru, obniżenia niwelety, pęknięcia oraz szczeliny w gruncie zostały zlikwidowane poprzez uzupełnienie i zagęszczenie podsypki tłuczniowej. W styczniu 1998 roku zauważono wyraźne szczeliny, usuwanie się gruntu oraz przewały świadczące o niestabilności nasypu.
Niepokojący stan nasypu doprowadził do zmniejszania prędkości pociągów a pod koniec marca 1998 roku do podjęcia decyzji o zamknięciu toru dla ruchu kolejowego. Przeprowadzone badania wykazały, że blisko 50-letni nasyp zbudowany jest w górnej części ze słabonośnych gruntów takich jak żużel wielkopiecowy, wapienie oraz poniżej z iłów oraz z iłołupków, stwierdzono także występowanie zjawisk krasowych. Celem projektowanej naprawy nasypu było wybudowanie równego, wytrzymałego i bezpiecznego torowiska oraz odbudowa i zabezpieczenie uszkodzonej skarpy. Rozpatrywano kilka wariantów naprawy min. usunięcie słabego gruntu do głębokości prawie czterech metrów poniżej podtorza, odbudowę podtorza z sypkich gruntów, muru z żelbetonu lub z kamienia łamanego, umacnianie gabionami oraz system GEOWEB. Ostatecznie do naprawy uszkodzonego nasypu wybrano system GEOWEB ze względu na możliwość szybkiego przywrócenia ruchu, rezygnację z głębokiej wymiany gruntu, mniejszy koszt oraz minimalizację osiadania.
Naprawa systemem GEOWEB objęła swym zakresem wzmocnienie podtorza, zabezpieczenie prawej skarpy nasypu pokryciem ochronnym i ścianą oporową. Ze względu na konieczność jak najszybszego dopuszczenia toru do ruchu kolejowego w pierwszej kolejności zakończono odbudowę podtorza. W trakcie odbudowy podtorza wykonano badania płytą VSS, wyniki potwierdziły przewidywany wzrost wtórnego modułu odkształcenia E2 równego 26,5 - 50,0 MPa dla istniejącego nasypu i 112,5 - 115,4 MPa dla warstwy wzmocnionej komórkowym systemem GEOWEB.
Odbudowę podtorza i zabezpieczanie prawej strony nasypu rozpoczęto pod koniec maja, montaż sekcji GEOWEB na skarpie rozpoczęto 23 czerwca a na podtorzu 29 czerwca. Odbudowywany odcinek linii dopuszczono do ruchu kolejowego 10 lipca. Instalacje Komórkowego Systemu GEOWEB zakończono 30 lipca. Łącznie do modernizacji niestabilnego odcinka użyto prawie 4000 m2 geosiatki komórkowej GEOWEB. Ruch kolejowy został przywrócony w dniu 10 lipca z prędkością 15 km/godz., z dniem 2 sierpnia zwiększono prędkość do 30km/godz. Wyniki przeprowadzonych badań oraz obserwacji podtorza i nasypu pozwoliły na przywrócenie rozkładowej prędkości ruchu w dniu 29 września 1998 roku.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl